menu: Kontakt | O nas | Siedziba | Pobierz

Oferta dla Klientów Biznesowych

Skrócona oferta dla klientów
prowadzących działalność gospodarczą
Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

więcej »

Rachunek rozliczeniowy BIEŻĄCY

Rachunki prowadzone są dla:
1) osób prawnych;
2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami, rolnikami indywidualnymi.
Posiadaczem rachunku bankowego może być rezydent.

Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji, na czas określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego utworzenie tego podmiotu oraz potwierdzonej przez właściwy sąd rejestrowy kopii wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wraz z załącznikami.

Wnioskodawca występujący o otwarcie rachunku rozliczeniowego składa w Banku:
1) dokumenty określające status prawny i charakter działalności Wnioskodawcy;
2) posiadane koncesje, zezwolenia lub licencje, (rodzaje działalności gospodarczej, której wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej);
3) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile upoważnienie nie wynika z załączonych dokumentów oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania rachunkami bankowymi lub do innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków bankowych;
4) inne dokumenty, gdy Bank uzna, że są one niezbędne do zawarcia Umowy np. dokument wskazujący osoby reprezentujące nierezydenta, jeżeli w przedkładanych dokumentach nie zostało to określone;
5) Kartę Wzorów Podpisów;
6) Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego;

Przez Umowę Bank zobowiązuje się względem Klienta do przechowywania jego środków pieniężnych, przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych oraz wykonywania innych usług.

Rachunki wspólne

Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub formie spółki osobowej albo kilku jednostek samorządu terytorialnego jako rachunek wspólny.

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy

Otwarcie i prowadzenie - w ramach zawartej Umowy - rachunków rozliczeniowych pomocniczych, może nastąpić na podstawie pisemnego Wniosku.
Wyciągi z rachunków rozliczeniowych sporządzane są w formie wydruków komputerowych.

Rachunki lokat terminowych

Środki pieniężne zgromadzone na lokatach oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w skali roku w wysokości określonej Uchwałą Zarządu.
Kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków na lokacie.
Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpłaty/ wpływu na lokatę a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
W okresie umownym przechowywania środków pieniężnych nie są przyjmowane wpłaty uzupełniające ani częściowe wypłaty. Wypłata części lub całości środków z lokaty w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. W przypadku zerwania lokaty nie są naliczane odsetki za okres utrzymania lokaty w wysokości stawki ustalonej w Tabeli oprocentowania dla wkładów płatnych na każde żądanie.

Kredyt obrotowy - w rachunku kredytowym (Ob)

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.
Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać ściśle z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez Klienta.
Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności - jako długoterminowy.
Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego lub w gotówkowej.

Kredyt obrotowy - w rachunku bieżącym (Rb)

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.
Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielony Klientowi spełniającemu łącznie następujące warunki:
1) posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiązany zostanie w umowie kredytowej do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku;
2) posiada dobrą, znaną Bankowi sytuację ekonomiczno - finansową;
3) posiada zdolność kredytową;
4) wywiązuję się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracował lub współpracuje (maksymalne opóźnienie nie przekraczają 30 dni).
Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy.
Bank dopuszcza możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejny maksymalnie 12-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.
Maksymalna wysokość kredytu w rachunku bieżącym nie powinna być wyższa niż 40% wpływów, pochodzących z prowadzonej działalności na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty kredytu.
Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.
Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego w przypadku braku środków na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu.
Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach przyznanego/ udzielonego limitu kredytowego.
Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu kredytowego przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.

Kredyt inwestycyjny (In)

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.
Kredyt inwestycyjny wraz z środkami własnymi i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 10% i ma być udokumentowany. Środki własne nie mogą wynikać z innych zobowiązań Kredytobiorcy np. kredytu w innym banku. Kredytobiorca musi zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować je przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli kredyt jest uruchamiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy, zgodnie z decyzją kredytową.
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank . W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej.
Kredyty inwestycyjne, mogą być udzielane maksymalnie na okres do 12 lat.

Kredyty preferencyjne (P)

Przy udzielaniu przez Bank kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania lub z dofinansowaniem do kapitału ze środków:
1) własnych;
2) innych banków;
3) innych instytucji finansujących,
stosuje się postanowienia odrębnych regulacji i umów zawartych z tymi bankami lub instytucjami finansowymi.
W przypadku, gdy otrzymanie dopłat do oprocentowania kredytu lub dofinansowania do kapitału uzależnione jest od spełnienia określonych przez dysponenta środków kryteriów kwalifikacyjnych, pracownicy Jednostek organizacyjnych Banku dokonujący oceny wniosku kredytowego oraz przeprowadzający weryfikację transakcji zobowiązani są do sprawdzenia czy Klient spełnia warunki otrzymania dofinansowania, w tym w szczególności czy środki własne wnoszone są zgodnie z ustalonymi kryteriami oraz w sposób satysfakcjonujący Bank.