menu: Kontakt | O nas | Siedziba | Pobierz

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Skrócona oferta dla klientów
indywidualnych (osoby fizyczne)
Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

więcej »

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR

Rachunek przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych np. wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałych dochodów z innych źródeł, oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przeznaczony jest dla osób fizycznych - rezydentów oraz pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych (PKZP) i szkolnych kas oszczędności (SKO).Adresowany jest również dla osób małoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu według stawki określanej w Tabeli oprocentowania w stosunku rocznym. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w placówkach Banku.

Bank otwiera i prowadzi rachunek bankowy dla osoby występującej o zawarcie Umowy.
Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania:
1) dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu;
2) tymczasowego dowodu tożsamości, paszportu lub legitymacji szkolnej w przypadku osoby małoletniej.

Posiadacz ROR może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

Zlecenia płatnicze są realizowane w formie:
1) wpłat gotówkowych;
2) wypłat gotówkowych (w tym również czekiem);
3) przelewów jednorazowych;
4) płatności za rachunki;
5) stałych zleceń;
6) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym;
7) polecenia zapłaty.

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności regulowanych okresowo w podanych terminach, o stałej kwocie np. z tytułu czynszu, opłat za telefon, gaz i innych zwanych zleceniem stałym, składając w placówce Banku dyspozycję zlecenia stałego podpisaną zgodnie ze złożoną w Banku Kartą Wzorów Podpisów.

Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma bezgotówkowego regulowania powtarzających się płatności takich jak: energia, gaz, czynsz, telefon, telewizja kablowa czy ubezpieczenie. Dzięki poleceniu zapłaty Klient ma możliwość terminowego regulowania zobowiązań bez konieczności wizyty w Banku. Do obowiązków Klienta należy jedynie zapewnienie środków na rachunku w terminie realizacji płatności. Polecenie zapłaty to udzielona Bankowi dyspozycja wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
Formularz zgody dostępny jest w Banku.
Polecenia zapłaty prezentowane są do rozliczenia tylko na pierwszą sesję rozliczeniową w systemie Elixir.

Rachunek dla PKZP, SKO

Rachunek przeznaczony dla PKZP oraz SKO prowadzony jest jako rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową.

Rachunek osoby małoletniej

Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku życia nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. Czynności powyższe w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy, tj.
1) rodzice (każdy samodzielnie), którym przysługuje władza rodzicielska;
2) opiekun wyznaczony przez sąd, w przypadku gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, jeżeli rodzice nie są znani lub jeżeli nie żyją;
3) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli żaden z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska nie może reprezentować dziecka.

Rachunek wspólny

Rachunek wspólny może być prowadzone dla maksymalnie czterech osób fizycznych. Rachunek wspólny może być prowadzony dla osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych dla osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych.

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek otwierany jest i prowadzony jako rachunek płatny na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową na podstawie Umowy. Służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych. Rachunek nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Posiadacz (współposiadacze) rachunku może ustanowić Pełnomocnika do dysponowania środkami na rachunku oszczędnościowym.
Bank ustala minimalną wysokość pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowy w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania .
Posiadacz rachunku po dokonaniu pierwszej wpłaty środków może dokonywać wpłat uzupełniających. Wpłata środków na rachunek oszczędnościowy dokonywana jest w formie gotówkowej bądź w formie bezgotówkowej.

Terminowe lokaty oszczędnościowe potwierdzone książeczką oszczędnościową

Terminowe lokaty oszczędnościowe potwierdzone książeczką oszczędnościową służą do lokowania środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie.
Rodzaje lokat: od 1 miesięcznej do 60 miesięcznej.
Bank może ustalić minimalną wysokość lokaty określoną w Tabeli oprocentowania, która dostępna jest w placówce Banku.
Posiadacz (współposiadacze) rachunku może ustanowić Pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na lokacie.
Otwarcie rachunku lokaty odbywa się w momencie zdeponowania środków na tym rachunku. Wpłata środków może być dokonana w formie gotówkowej, bądź w formie bezgotówkowej
Lokata ma charakter odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.
W okresie umownym przechowywania środków pieniężnych:
1) nie są przyjmowane wpłaty uzupełniające;
2) nie są dokonywane częściowe wypłaty;
3) nie ma dodatkowych kosztów jak w przypadku prowadzenia rachunku.
Wypłata części lub całości środków z lokaty w trakcie trwania okresu umownego stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie oraz powoduje naliczenie odsetek w wysokości stawki ustalonej dla wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie obowiązującej w dniu wypłaty.
Zamknięcie lokaty następuje z chwilą dokonania wypłaty środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej.

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny daje możliwość zadłużania się w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR w złotych. Przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku typu ROR.
Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.
Kredyt Odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, po podpisaniu aneksu do Umowy kredytu.
Warunkiem ubiegania się o Kredyt Odnawialny jest:
- posiadanie rachunku ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów;
- uzyskiwanie dochodów zgodnych z Metodyką oceny zdolności kredytowej osób fizycznych w Banku Spółdzielczym Daleszyce - Górno;
- regularne przekazywanie stałych miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek ROR;
- nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni.

Kredyt sezonowy

Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 złotych.
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 20.000 złotych.
Wysokość kredytu ustalona jest indywidualnie i jest uzależniona od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej. Kredyt udzielany jest na okres 36 miesięcy, podlega spłacie w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych. Oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej w Uchwale Zarządu Banku.
Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą.

Kredyt gotówkowy

Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 80.000 zł.
W indywidualnych przypadkach, może być udzielony wyższy kredyt niż ustalony pod warunkiem, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę zapewniają terminową spłatę kredytu i dokonane zostało odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt może być udzielany na okres od 1 do 60 miesięcy przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu do 96 miesięcy.
Kredyty udzielane są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w Uchwale Zarządu Banku.
Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą

Kredyt "bezpieczna gotówka"

Minimalna kwota kredytu wynosi 500 złotych.
Maksymalna kwota kredytu 80.000 złotych.
Kredyt udzielany jest na okres do 96 miesięcy, podlega spłacie w ratach miesięcznych.
Wysokość kredytu ustalona jest indywidualnie i jest uzależniona od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej w Uchwale Zarządu Banku obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane zgodnie z ustaleniami w zawartej Umowie.
Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą.

Kredyt "szybka gotówka"

Kredyt udzielany jest w PLN.
Minimalna kwota kredytu wynosi 500 złotych.
Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 30.000 złotych.
Kredyt udzielany jest na okres do 30 miesięcy, podlega spłacie jednorazowej bądź w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych. Wysokość kredytu ustalona jest indywidualnie i jest uzależniona od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.
Oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej w Uchwale Zarządu Banku obowiązującej w okresie za który odsetki są naliczane zgodnie z ustaleniami w zawartej Umowie.
Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą.

Uniwersalny Kredyt hipoteczny

Uniwersalny Kredyt hipoteczny - okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat.
Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej) i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.
Maksymalna kwota kredytu wynosi 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy
Stopą referencyjną wchodzącą w skład oprocentowania kredytu jest stopa WIBOR 3M.

Kredyt mieszkaniowy

Okres kredytowania wynosi :
- od 1 roku do 8lat - w przypadku zakupu działki budowlanej oraz remontu domu;
- od 1 do 15 lat - w przypadku pozostałych celów kredytowania;

Kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić realizację inwestycji w ciągu 24 miesięcy od daty uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy.
Kredyt może być wykorzystany na:
1) zakup działki budowlanej;
2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
4) nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
5) przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;
6) wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
7) spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
8) inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
b) remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
9) inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
10) zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
11) refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału. Łączny okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.
Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 5.000 PLN.
Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz nie może przekroczyć:
1) 60% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki;
2) 80% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku pozostałych celów kredytowania;
Stopą referencyjną wchodzącą w skład oprocentowania kredytu jest stopa WIBOR 3M z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na remont lub zakup działki, który jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej Uchwała Zarządu Banku.
Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie Taryfą obowiązującą w Banku.