menu: Kontakt | O nas | Siedziba | Pobierz

RODO


Już 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy
o ochronie danych osobowych.

w związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje

 Szanowni Państwo!

Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych RODO
Informacje dla klintów Banku Spółdzielczego Daleszyce - Górno

W związku z wejściem, w całej Uni Europejskiej z dniem 25 maja, nowych przepisów o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znjadziesz poniżej oraz w pliku pdf, jak również w zakładce do pobrania.
Dowiecie się Państwo się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie są związane z tym Państwa prawa i obowiązki.

Klauzula Informacyjna dla klientów BS Daleszyce - Górno : *.pdf RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych na stronach GIODO " : informacje RODOInformacje wprowadzające.

W dniu 25 stycznia 2012 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych składający się z wniosku dotyczącego rozporządzenia zawierającego ogólne regulacje w zakresie ochrony danych oraz wniosku dotyczącego dyrektywy zawierającej szczególne regulacje dotyczące ochrony danych dla sektora odpowiedzialnego za egzekwowanie prawa.
15 grudnia 2015 roku, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących ochrony danych, tworząc nowoczesne i zharmonizowane ramy prawne w zakresie ochrony danych w całej UE. 8 kwietnia 2016 roku Rada przyjęła rozporządzenie i dyrektywę, następnie Parlament Europejski zatwierdził je 14 kwietnia 2016 r.
W dniu 4 maja 2016 roku, oficjalne teksty rozporządzenia i dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach urzędowych. I choć rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2016 r. to stosowane bezpośrednio będzie od dnia 25 maja 2018 r. Dyrektywa weszła w życie w dniu 5 maja 2016 roku, a państwa członkowskie UE mają na jej wdrożenie do porządku prawa krajowego czas do dnia 6 maja 2018 r.


Nowe prawo

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowić ma istotny krok na drodze do umacniania praw podstawowych obywateli UE w erze cyfrowej i ułatwiania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie zasad dla administratorów rynku wspólnotowego. Ujednolicenie porządków prawnych państw członkowskich oznaczać będzie również rezygnację z obecnego rozdrobnienia i kosztownych obciążeń administracyjnych, tym samym generując niebagatelne oszczędności dla firm w wysokości 2,3 mld € rocznie, jak podaje Komisja Europejska. Natomiast dyrektywa 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW stworzona została w celu zapewnienia ochrony danych osobowych obywateli, przy wykorzystywaniu danych przez organy ścigania. Chodziło w szczególności o zapewnienia, by dane osobowe ofiar, świadków i podejrzanych o przestępstwa były należycie chronione a współpraca transgraniczna w walce z przestępczością i terroryzmem przebiegała w sposób ułatwiony.j .


DLACZEGO KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROPONOWAŁA NOWELIZACJĘ PRAWA OCHRONY DANYCH W UE?


Prawodawstwo UE w zakresie ochrony danych osobowych istnieje od 1995. Dyrektywa 95/46/WE gwarantuje skuteczną ochronę podstawowego prawa jakim jest prawo do ochrony danych. Jednak różnice implementacyjne każdego państwa członkowskiego doprowadziły do ??niespójności generującej niepewność prawną oraz wysokie koszty administracyjne. Ma to wpływ na zaufanie osób fizycznych i konkurencyjności gospodarki UE. Przepisy te wymagały unowocześnienia także dlatego, że zostały wprowadzone w czasie, gdy wielu z dzisiejszych usług internetowych i wyzwań technologicznych, które one stawiają po prostu nie było. Serwisy społecznościowe, usługi chmury obliczeniowej, usługi mobilne i oparte na geo-lokalizacji rozwinęły się w sposób wcześniej nieprzewidywalny. W związku z tym niezbędny jest zmodernizowany, jednolity zestawu reguł, który mógłby zagwarantować właściwą ochronę danych osobowych. Warto również wskazać na następujące wyniki badań statystycznych, które jednoznacznie przemawiały za potrzebą znowelizowania systemu ochrony danych osobowych w Europie: 89% badanych opowiedziało się za jednakową ochroną praw w całej UE, niezależnie od państwa, w którym ma siedzibę usługodawca; Mniej niż 33% Europejczyków wykazało się zaufaniem wobec operatorów sieci telefonicznych i dostawców internetu; Ponad 75% Europejczyków przyznało się do braku zaufania względem firm internetowych takim jak dostawcy wyszukiwarek, portali społecznościowych etc.; Połowa europejskich internatów obawiała się, że stanie się ofiarą oszustwa polegającego na niewłaściwym wykorzystaniu ich danych; Tylko 15% miało poczucie, że mają oni pełną kontrolę nad danymi, które ujawniają online, natomiast mniej niż jedna na trzy osoby (31%) uważała, że zupełnie nie posiada kontroli nad swoimi danymi; Tylko trochę ponad jedna trzecia Europejczyków miała świadomość istnienia krajowego organu publicznego odpowiedzialnego za zagwarantowanie im prawa do ochrony danych osobowych (37%).

JAKIE ZMIANY PRZYNIESIE RODO?


Nadrzędnym celem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zmodernizowało zasady zawarte w dyrektywie z 1995 r., jest zwiększenie ochrony danych osobowych.
Do pozytywnych aspektów tej reformy zaliczyć należy niewątpliwie:

- Wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą;
- Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE;
- Uatrakcyjnienie rynku UE względem państw trzecich;
- Usprawnienie wymiany informacji i procedur wewnątrzwspólnotowych;
- Wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.
- Zmiany przynieść mają osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp. Rozporządzenie jest zaprojektowane tak by zapewnić ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE bez względu na miejsce przetwarzania danych.
Najważniejsi dla nas są ludzie oraz ich zaufanie.

Zapraszamy do naszych placówek.

 

Uwaga: Żadna z informacji umieszczonych na niniejszej Witrynie Internetowej nie stanowi oferty handlowej. Informacje umieszczone na Witrynie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego